Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

feelfree
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
feelfree
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viamywonderland mywonderland
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

October 24 2017

feelfree
7393 df12 500
feelfree
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamywonderland mywonderland

October 17 2017

feelfree
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasummerkiss summerkiss

November 07 2017

feelfree
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
feelfree
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viamywonderland mywonderland
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

October 24 2017

feelfree
7393 df12 500
feelfree
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamywonderland mywonderland

November 07 2017

feelfree
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
feelfree
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viamywonderland mywonderland
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

October 24 2017

feelfree
7393 df12 500

November 07 2017

feelfree
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
feelfree
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viamywonderland mywonderland
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
feelfree
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
feelfree
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl